Gezinshereniging en gezinsvorming

gezinsherenigingWanneer iemand een gezin heeft achtergelaten in het land van herkomst, of iemand een in het buitenland verblijvende of hier illegaal wonende partner heeft leren kennen, waarmee hij/zij wil gaan samenwonen of trouwen, kan er gezinshereniging gevraagd worden. Dit kan door middel van een aanvraag voor toelating en verblijf (TEV). Deze aanvraag kan door de in Nederland verblijvende partner/echtgeno(o)t(e) ingediend worden of door de in het buitenland verblijvende persoon op de Nederlandse ambassade.  Om naar Nederland te kunnen komen en er te mogen blijven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als een aanvraag wordt afgewezen kan een bezwaarschrift worden ingediend.

MVV vereiste

Het gezinslid dat wil overkomen moet in bezit gesteld worden van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) om naar Nederland te kunnen reizen. Een MVV is een visum dat toestemming verleent voor verblijf in Nederland langer dan drie maanden. Zonder MVV kan geen verblijf worden gekregen. Het betekent in de praktijk dat het gezinslid dat wil overkomen in zijn eigen land moet blijven tot getoetst is of aan  alle voorwaarden is voldaan om in Nederland te mogen blijven

Niet iedereen is verplicht in bezit te zijn van een MVV. Onderdanen van de Europese Unie zijn vrijgesteld evenals mensen met de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika en Zuid Korea. Zij kunnen naar Nederland reizen, hier een verblijfsvergunning aanvragen en de uitkomst van de beslissing in Nederland afwachten.

Als een vreemdeling die wel in bezit behoort te zijn van een MVV, in Nederland de verblijfsvergunning aanvraagt, stelt de vreemdelingenwet dat deze aanvraag wordt afgewezen, tenzij zich een reden voor vrijstelling voordoet. Er geldt een hardheidsclausule om in bijzondere gevallen vrijstelling van het MVV vereiste te kunnen krijgen. Een beroep hierop wordt niet snel gehonoreerd door de IND. Wij kunnen u adviseren of het zinvol is dit te proberen.


Inkomens vereiste

Degene bij wie verblijf wordt beoogd moet in staat zijn het gezin zelf te onderhouden zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op middelen van de Staat. Dat betekent dat de partner in Nederland inkomen uit arbeid moet hebben en daarmee 100% van het bruto minimumloon moet verdienen. Op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over de gezinsherenigingsrichtlijn moet de IND echter altijd naar de individuele omstandigheden kijken. De inkomenseisen van de IND doen niet altijd recht aan die individuele omstandigheden. Bezien moet vooral worden of het aannemelijk is dat niet binnen korte tijd moet worden teruggevallen op bijstand.


Taal vereiste

Mensen die voor gezinshereniging of -vorming naar Nederland komen, moeten reeds in het land van herkomst een basale kennis hebben opgedaan van de Nederlandse taal . De onder het kopje MVV eis genoemde nationaliteiten zijn hier weer van uitgezonderd. Er dient een examen afgelegd te worden op de Nederlandse ambassade. Basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving wordt dan getoetst. Ook over deze eis kunnen wij u adviseren.Het is mogelijk vrijstelling te vragen van deze eis als iemand door medische omstandigheden niet kan leren of iemand zijn best heeft gedaan maar het toch niet lukt een of meer onderdelen van het examen te halen.

Legalisatie

De vreemdeling die naar Nederland wil komen, dient bij de MVV aanvraag veelal gelegaliseerde documenten te overleggen ten aanzien van zijn personalia en burgerlijke staat (legalisatie-eis). Legaliseren wil zeggen dat er een verklaring wordt verkregen dat het document authentiek is. De autoriteiten in het herkomstland (vaak het Ministerie van Buitenlandse Zaken) kunnen zo'n verklaring afgeven. Zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren 

Europees recht

Het recht op gezinshereniging wordt beïnvloed door Europese regels. Zo bestaat er een Europese richtlijn inzake gezinshereniging van in Nederland verblijvende vreemdelingen die in bezit zijn van een verblijfsvergunning. Ook is er een richtlijn inzake het vrij personenverkeer dat vooral toeziet op onderdanen van de EU die gebruik maken van hun recht van verblijf in een andere lidstaat van de EU dan van de nationaliteit die men heeft. Voor EU onderdanen die daar gebruik van maken of hebben gemaakt, bestaat een recht op gezinshereniging dat  voornamelijk door EU recht wordt bepaald en minder strikt is dan het Nederlandse toelatingsbeleid (dit wordt ook wel aangeduid met de België route of EU route).  Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat kinderen met de nationaliteit van de EU hun rechten binnen de EU zo goed mogelijk moeten kunnen ontplooien. Als zij gedwongen zouden zijn een van de ouders te volgen buiten de EU, dan wordt dit recht geschonden. Dan behoort verblijf verleend te worden aan de ouder(s) die een belanrijke verzorgende taak hebben voor het kind (arrest Chavez).  Ook over het Europese recht kan ons kantoor u adviseren en bijstaan.

© 2002 - 2013 Leijen Nandoe - All Rights Reserved. Cookiebeleid.
De website van Leijen Nandoe is gerealiseerd door BaseNet
Deze website gebruikt cookies.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
OK