Asielrecht

Nederland is lid van het vluchtelingenverdrag. Dit verdrag wil voorkomen, dat mensen die te vrezen hebben voor vervolging, aan de grens worden weggestuurd zonder dat de gestelde vluchtproblemen zijn beoordeeld.

Als politiek doel is beperking van immigratie hoog op de agenda komen te staan. Hierdoor komt het asielrecht ook onder druk te staan, wat er weer toe kan gaan leiden dat mensen ten onrechte worden heengezonden en dan alsnog blootstaan aan vervolging.

Nederland stuurt (ongelukken daargelaten) geen mensen die asiel vragen weg aan de grens zonder hun asielverzoek te beoordelen. Wel is er sprake van druk op de zorgvuldigheid van de procedure, pogingen de drempel juridisch steeds verder te verhogen en het treffen van afschrikkende maatregelen (zoals het detineren van asielzoekers die via de buitengrens - Schiphol en de havens - Nederland binnenkomen). De tendens is aanwezig om politieke doelen weer voor te laten gaan boven het beginsel bescherming te verlenen aan mensen die genoodzaakt zijn te vluchten.
.
Leijen & Nandoe Advocaten verleent ook rechtshulp aan asielzoekers. Die rechtshulp houdt in dat de asielzoeker geholpen wordt zijn asielprobleem zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en de juridische relevantie wordt toegelicht. Wordt het asielverzoek toch afgewezen dan kan de zaak voor de rechter gebracht worden waarna nog hoger beroep bij de Raad van State mogelijk is. In een enkel geval kan de zaak zelfs voorgelegd worden aan een internationale instantie (Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Anti-folter Comit├ę). Het asielrecht is Europees recht geworden nu de EU de toelating en opvang van asielzoekers zoveel mogelijk wil uniformeren en wil voorkomen dat asielzoekers gaan shoppen als ze ergens binnen de EU zijn afgewezen. Ons kantoor is goed op de hoogte van deze Europese regels, waarbij wij erop toezien of de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wel in overeenstemming met deze regels handelt.

Deze rechtshulpverlening is vrij gecompliceerd. Om het asielrelaas goed te kunnen begrijpen is het veelal noodzakelijk het hele leven van de asielzoeker in kaart te brengen. Je moet alert zijn op culturele verschillen, want deze kunnen misverstanden oproepen. Er moet gebruik gemaakt worden van tolken wat de communicatie er niet eenvoudiger op maakt. Kennis van de situatie in herkomstlanden is onontbeerlijk om de juiste vragen te kunnen stellen. Niet alle asielzoekers zijn zich ervan bewust dat sommige zaken die voor hen vanzelfsprekend zijn, voor de toehoorder onbekend zijn. De asielzoeker gaat er dan vanuit dat zijn toehoorder wanneer nodig een opmerking zal kunnen plaatsen of een vraag zal stellen, terwijl dit door een gebrek aan achtergrondkennis niet het geval kan zijn. Het plaatsen in een juridisch kader kan evenzeer gecompliceerd zijn. Wat op het eerste gezicht bijvoorbeeld een economisch motief lijkt (een uitspraak als: ik kan daar niet leven, er is geen werk voor mij), kan te maken hebben met stelselmatige discriminatie wegens het behoren tot een ras, een sociale groep, geloofsovertuiging of een (toegedichte) politieke overtuiging.

Onder de knop links kunt u een aantal verwijzingen naar websites voor ge├»nteresseerden in het asielrecht. Bijvoorbeeld landeninformatie, uitspraken van de vreemdelingenkamers van de rechtbanken, informatie waarin ingegaan wordt op specifieke juridische aspekten van asielprocedures. Voor adressen van asieladvocaten  zie met name de website van de Vereniging Asieladvocaten en - Juristen Nederland.

© 2002 - 2013 Leijen Nandoe - All Rights Reserved. Cookiebeleid.
De website van Leijen Nandoe is gerealiseerd door BaseNet
Deze website gebruikt cookies.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
OK