Visum Kort Verblijf

"Er is onvoldoende komen vast te staan dat u tijdig zult terugkeren naar het land van herkomst".
Zo luidt meestal de zeer korte beslissing op een aanvraag voor verlening van een visum voor bijvoorbeeld familiebezoek; een visum kort verblijf geldig voor maximaal drie maanden.

Vaak heeft het zin om tegen een afwijzende beschikking een bezwaarschrift in te dienen, juist omdat die eerste beslissing nauwelijks gemotiveerd is. Het is meestal de persoon in Nederland bij wie kort verblijf wordt beoogd (de referent), die kontakt met ons opneemt voor advies wat te doen tegen een afwijzing.

Als wij adviseren bezwaar te maken, is het van belang in de bezwaarprocedure uitgebreide informatie te geven over de situatie van degene die op bezoek wil komen en over het doel van het bezoek. Informatie over zaken waaruit blijkt dat iemand sterke banden heeft met  het land van herkomst, zoals:  werk en inkomen, gezins- en/of familieleden die achterblijven, eventuele zorgtaken voor gezinsleden of  familie, een toekomstige partner, bezittingen die men heeft, eerdere reizen die men heeft gemaakt .. etc.

Een andere veel voorkomende afwijzingsgrond is het inkomen van de aanvrager of garantsteller. Ook daar dient afdoende informatie over verstrekt te worden in een eventuele bezwaarprocedure, als dit al niet bij de aanvraag is gedaan. Uitgangspunt voor de visadienst is dat de persoon die op bezoek wil komen, beschikt over minimaal €34.- per dag voor de duur van het verblijf, naast uiteraard de kosten van de reis. In dit bedrag is inbegrepen dat iemand ook zijn logies zelf betaalt. Is dat niet nodig omdat er gratis logies is bij familie dan kan dit uitgangspunt betwist worden.
Als iemand in Nederland zich garant stelt voor de kosten van verblijf, dan gaat de visadienst er van uit dat deze persoon minimaal een inkomen moet hebben gelijk aan het inkomen voor een gezin in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook dat uitgangspunt kan aanvechtbaar zijn, bijvoorbeeld als er sprake van is dat degene die op bezoek komt wel eigen middelen heeft en dit samen met het inkomen van de garantsteller voldoende zekerheid biedt dat de kosten voor terugkeer en de kosten van verblijf in Nederland zijn gedekt.

Mocht de visadienst het bezwaarschrift ongegrond verklaren, dan kan tegen die beslissing nog beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Afhankelijk van wat er in bezwaar is aangevoerd heeft dit kans van slagen, met name indien de visadienst het bezwaarschrift afwijst zonder eerst een hoorzitting te laten plaatsvinden. Daartoe is de visadienst namelijk verplicht, tenzij direkt overduidelijk is dat het bezwaarschrift geen enkele kans van slagen heeft. Zie voor voorbeelden van uitspraken www.rechtspraak.nl de Rechtbank Haarlem 1 juli 2011 en 16 juni 2009

Soms kan er zeer veel haast zijn bij afgifte van een visum, bijvoorbeeld in verband met een bruiloft of begrafenis. Dan is het mogelijk een spoedvoorziening te vragen bij de Rechtbank. Voor een voorbeeld, zie een uitspraak van de Rb Haarlem van 19-03-2012

In veel visumzaken is het mogelijk een beroep te doen op het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie het onderwerp kosten op deze website), ook door de persoon die beoogt naar Nederland te komen. Vaak is dan enkel de laagste eigen bijdrage in de advocaatkosten verschuldigd. Deze bedraagt momenteel  €203.-. Soms is daar nog een korting van €55- op mogelijk (zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand). Voor een procedure bij de Rechtbank, wordt door de Rechtbank ook een griffierecht geheven (€178.-). Wordt een procedure bij de Rechtbank gewonnen, dan veroordeelt de rechter de visadienst in de proceskosten waardoor de verschuldigde bedragen (eigen bijdrage en griffierecht) aan u worden vergoed. Wij zullen u altijd adviseren over de kans van slagen van een bezwaar- en/of beroepsprocedure.
© 2002 - 2013 Leijen Nandoe - All Rights Reserved. Cookiebeleid.
De website van Leijen Nandoe is gerealiseerd door BaseNet
Deze website gebruikt cookies.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
OK